เลขที่ นศท.2565/16
นศท.ชยุต      เรือนเงิน
http://cert.technicphrae.ac.th