เลขที่ นศท.2565/19
นศท.นวกิจ      สุภมโน
http://cert.technicphrae.ac.th