เลขที่ นศท.2565/30
นศท.ปภังกร      คำอ้าย
http://cert.technicphrae.ac.th