เลขที่ นศท.2565/35
นศท.ธีรวิทย์      สุทธิ
http://cert.technicphrae.ac.th