เลขที่ นศท.2565/39
นศท.ธนโชติ      วังเเก้ว
http://cert.technicphrae.ac.th