เลขที่ บค.2566/34
นางสาวศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th