เลขที่ ศปต.2566/1
นายโชติ     มณีโชติ
http://cert.technicphrae.ac.th