เลขที่ ศปต.2566/14
นายเอกภพ     ศรีรมย์
http://cert.technicphrae.ac.th