เลขที่ ศปต.2566/15
ว่าที่ร.ต.อภิชาติ     บุญชอบ
http://cert.technicphrae.ac.th