เลขที่ ศปต.2566/37
นางสาวสุภาวดี     วันชัย
http://cert.technicphrae.ac.th