เลขที่ PTC.2566/4
นายรัฐพล แผ้วผุด
http://cert.technicphrae.ac.th