เลขที่ PTC.2566/12
นายตันติยาวัติ ตันอุดม
http://cert.technicphrae.ac.th