เลขที่ PTC.2566/13
นายส่งศักดิ์ เชิดอยู่
http://cert.technicphrae.ac.th