เลขที่ PTC.2566/22
นายสมศักดิ์ แก่นคำ
http://cert.technicphrae.ac.th