เลขที่ PTC.2566/28
นายคมกริช ดวงตาคำ
http://cert.technicphrae.ac.th