เลขที่ PTC.2566/30
นายเมธิชัย พญาไชย
http://cert.technicphrae.ac.th