เลขที่ วท.พร./004
นายสัญญา     จันเสนา
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th