เลขที่ วท.พร./0011
ว่าที่ ร.ต.สมพร     สุธรรม
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th