เลขที่ PTC.2566/1
กฤษณพล ใจเย็น
นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th