เลขที่ PTC.2566/2
อานุภาพ รัตนชมภู
นักศึกษา ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
http://cert.technicphrae.ac.th