เลขที่ PTC.2566/3
ณัฐวัฒน์ สุ่มเหม
นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาช่างสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th