เลขที่ PTC.2566/4
วิษณุ มะลิ
นักเรียน ปวส. แผนกวิชาช่างสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th