เลขที่ PTC.2566/5
สุทธิภัทร ต่างสี
นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th