เลขที่ PTC.2566/6
รัฐศาสตร์ กันทา
นักเรียน ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
http://cert.technicphrae.ac.th