เลขที่ PTC.2566/7
จิรายุ กินร
นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
http://cert.technicphrae.ac.th