เลขที่ PTC.2566/8
ปวิชญา ก้อนกลีบ
นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th