เลขที่ PTC.2566/9
อมลญาภรณ์ เทศะ
นักเรียน ปวช.1 เเผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th