เลขที่ PTC.2566/10
นครินทร์ จากสมัย
นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th