เลขที่ PTC.2566/11
ณัฐวิทธิ์ มั่งมูล
นักเรียน ปวช.2 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th