เลขที่ PTC.2566/12
อนัญญา แฮคำ
นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th