เลขที่ PTC.2566/14
นายนันทิพัฒน์ ทาขาว
นักศึกษา ปวส.3 (ม.6)
http://cert.technicphrae.ac.th