เลขที่ PTC.2566/16
นายณพงศพล ประมูล
นักศึกษา ปวส.3 (ม.6)
http://cert.technicphrae.ac.th