เลขที่ PTC.2566/18
ทวีวัฒนา โทมณี
นักศึกษา ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
http://cert.technicphrae.ac.th