เลขที่ fixit.2566/2
นายสมเกียรติ สถิตย์
http://cert.technicphrae.ac.th