เลขที่ fixit.2566/8
นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก
http://cert.technicphrae.ac.th