เลขที่ fixit.2566/16
นายวิชัย มันจันดา
http://cert.technicphrae.ac.th