เลขที่ fixit.2566/17
นายโสภณ วงศ์เมือง
http://cert.technicphrae.ac.th