เลขที่ fixit.2566/21
นายพิชยะ อุ่นอก
http://cert.technicphrae.ac.th