เลขที่ ศปต.2566/1
นายพรชัย     สว่างทิศ
http://cert.technicphrae.ac.th