เลขที่ ศปต.2566/3
นายโชติ     มณีโชติ
http://cert.technicphrae.ac.th