เลขที่ ศปต.2566/7
นายกิตติศักดิ์     คำผัด
http://cert.technicphrae.ac.th