เลขที่ ศปต.2566/9
นายมานิต     ก๋าแก้ว
http://cert.technicphrae.ac.th