เลขที่ ศปต.2566/12
ดร.อโณทัย     ลาดเหลา
http://cert.technicphrae.ac.th