เลขที่ ศปต.2566/14
นายพานิช     อุ่นอก
http://cert.technicphrae.ac.th