เลขที่ ศปต.2566/21
นายพงษ์เดช     เรียนละหงษ์
http://cert.technicphrae.ac.th