เลขที่ ศปต.2566/30
นางสาวปรียานุช     กวาวสิบสอง
http://cert.technicphrae.ac.th