เลขที่ ศปต.2566/34
นายเจษฎา     แสนใจยา
http://cert.technicphrae.ac.th