เลขที่ ศปต.2566/37
นางสาวศรัญญา     กันกา
http://cert.technicphrae.ac.th