เลขที่ ศปต.2566/38
นางสาวโชติมา     ธรรมสอน
http://cert.technicphrae.ac.th