เลขที่ ชร.2566/1
ทีม     เพี้ยขม
แผนกวิชาช่างสำรวจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th